Tapflo
KE STAŽENÍ

Všeobecné obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

Definování používaných pojmů. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, dále jen jako „VOP“ následující význam:

„Dodavatel“ znamená společnost Tapflo s.r.o., IČ: 28776984, DIČ: CZ28776984, se sídlem Kulkova 4045/8, Brno-Židenice, 615 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64359.

„Subdodavatel“ znamená třetí osobu, která Dodavateli dodá Plnění nebo jeho část nebo která poskytuje Dodavateli jakékoli movité věci, služby, práce či práva tvořící součást Plnění dle Smlouvy.

„Zákazník“ znamená druhou Smluvní stranu, se kterou Dodavatel uzavírá Smlouvu za účelem poskytnutí Plnění. Pojem Zákazník v sobě zahrnuje zejména kupujícího a objednatele ve smyslu Občanského zákoníku. Za Zákazníka se dále považuje právní nástupce či Dodavatelem písemně schválený postupník Zákazníka.

„Konečný zákazník“ znamená konečný příjemce Plnění, kterému bude Plnění poskytnuto ze strany Zákazníka jako součást širšího plnění Zákazníka či samostatně.

„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Zákazníkem v souladu s článkem 3 VOP, jejímž předmětem je poskytnutí Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi. Smlouvou může být zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, případně nepojmenovaná smlouva dle Občanského zákoníku.

„Objednávka“ znamená formulář obsahující dohodu o Smlouvě mezi Dodavatelem a Zákazníkem v souladu s článkem 3 VOP, jejímž předmětem je poskytnutí Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi.

„Plnění“ znamená dodávku Produktů a/nebo poskytnutí Služeb dle Smlouvy a těchto VOP.

„Produkty“ znamenají individuálně a/nebo dle množství určené movité věci a jejich součásti, které se Dodavatel na základě Smlouvy zavazuje dodat Zákazníkovi. Produkty dle těchto VOP jsou zejména čerpadla (vzduchomembránová, hadicová, vřetenová, zubová, odstředivá, čerpadla s rotačními pístky, čerpadla s flexibilním rotorem a další čerpadla) a další související zařízení vyráběné Dodavatelem či třetí osobou.

„Služby“ znamenají služby, práce a činnosti, které se Dodavatel na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Zákazníkovi, přičemž jde zejména o instalaci Produktů při jejich dodání Zákazníkovi nebo Konečnému zákazníkovi a záruční a po-záruční servis Produktů.

„Dodání“ znamená řádné splnění závazku Dodavatele provést dodání Produktu/Produktů nebo Služby/Služeb v souladu s těmito VOP.

„Převzetí“ znamená faktický úkon provedený v souladu těmito VOP Zákazníkem nebo třetí osobou v zastoupení Zákazníka/Konečného zákazníka, kterým dochází k převzetí Plnění od Dodavatele, a to i prostřednictvím třetích osob určených Dodavatelem k předání a převzetí Plnění Zákazníkovi.

„INCOTERMS 2010“ znamenají soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek v zahraničním obchodě vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

„Cena“ znamená sjednanou cenu, kterou se Zákazník zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytnutí Plnění v souladu s těmito VOP.

„Smluvní strana“ resp. „Smluvní strany“ znamená jednotlivě Dodavatele, nebo Zákazníka, resp. společně Dodavatele a Zákazníka.

„Pracovní den“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

„VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Plnění ze strany společnosti Tapflo s.r.o.. Platné a účinné znění VOP je dostupné na webových stránkách www.tapflo.cz .

„Záruční list“ znamená záruční list, jehož řádné vyplnění je v souladu s článkem 14.3 VOP povinen zajistit Zákazník v případě, že je Produkt dodán ze strany Zákazníka Spotřebiteli.

2.  Úvodní ustanovení

2.1 Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku a stanoví základní smluvní pravidla a podmínky, kterými se řídí veškeré smluvní vztahy při poskytování Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi. 

2.2 Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy/Objednávky na poskytnutí Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi. Aktuální znění VOP je přístupné na webových stránkách tapflo.cz. Společně se Smlouvou představují tyto VOP úplnou dohodu Smluvních stran ve vztahu k poskytování Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi/Konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VOP, výslovně je ve Smlouvě přijmout a dodržovat je.

2.3 Uzavřením Smlouvy Zákazník závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP. Právní jednání mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí verzí VOP aktuální k okamžiku uzavření Smlouvy.

2.4 Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve Smlouvě či v těchto VOP nebudou pro žádnou Smluvní stranu závazné. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé Smluvní strany, které nejsou obsaženy ve Smlouvě či v těchto Výslovně platí pro jakékoli právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem/Konečným zákazníkem, že Smlouva společně s těmito VOP nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru, závazky, plány, programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a veškeré další dokumenty týkající se poskytování Plnění ze strany Dodavatele Zákazníkovi, které byly předmětem úvah či jednání Smluvních stran před uzavřením Smlouvy.

2.5 V případě nesouladu nebo odchylných ujednání mezi Smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení Smlouvy před odchylnými ujednáními těchto VOP.

2.6 Obchodní podmínky Zákazníka jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou s Dodavatelem právně neúčinné s výjimkou případů, kdy Dodavatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek Zákazníka.

2.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že Smlouva a tyto VOP jsou výsledkem jejich vzájemného jednání. Pojmy uvedené v jednotném čísle zahrnují podle kontextu VOP také množné číslo a

2.8 Smluvní strany se v souladu s 558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

2.9 Pokud je Smlouva vypracována v dvoujazyčném znění, pak případ rozporů má aplikační přednost české znění. 

3.  Smlouva

3.1 Smlouvou se Dodavatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi Plnění, tj. dodat Produkty a/nebo poskytnout Služby, a dále převést na Zákazníka vlastnické právo k těmto Produktům a/nebo výsledkům Služeb, a to za podmínek dále stanovených. Zákazník se zavazuje Plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou Cenu.

3.2 Smlouva může být uzavřena či měněna pouze písemnou formou, přičemž pro účely písemné formy se Smluvní strany dohodly, že za písemnou formu se považuje také výměna emailových zpráv.

3.3 Za návrh na uzavření písemné Smlouvy se považuje:

3.3.1 písemná objednávka Plnění vyhotovená Zákazníkem a doručená Dodavateli prostřednictvím emailové zprávy, poskytovatele poštovních služeb nebo jiným prokazatelným a odsouhlaseným způsobem Smluvními stranami;

3.3.2 nabídka na poskytnutí Plnění vyhotovená Dodavatelem a doručená Zákazníkovi prostřednictvím emailové zprávy, poskytovatele poštovních služeb nebo jiným prokazatelným a odsouhlaseným způsobem Smluvními stranami; (dále jen „Návrh“).

3.4 Obsahuje-li potvrzení o akceptaci Návrhu výhrady k Návrhu či obsahuje-li změny, a to včetně výhrad, dodatků a odchylek, které ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku podstatně nemění podmínky Návrhu, považuje se toto potvrzení za odmítnutí Návrhu a současně se považuje za nový Návrh.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že za Návrh se výslovně nepovažuje nabídka na Plnění učiněná Dodavatelem formou reklamy, v rámci katalogu, vystavením Produktů, zasláním cenové kalkulace, zaslání technického posouzení či formou jakéhokoli dokumentu, který není výslovně označen jako závazný Návrh.

3.5 Návrh doručený druhé straně se považuje za odmítnutý, pokud není ve lhůtě v návrhu uvedené akceptován druhou Není-li v návrhu obsažena lhůta pro akceptaci návrhu, považuje se návrh za odmítnutý 5 dnem ode dne doručení Smluvní straně.

3.6 Dodavatel je oprávněn zrušit svůj Návrh kdykoli před doručením jeho akceptace ze strany Zákazníka Dodavateli. Zrušení Návrhu nebo jeho výslovné odmítnutí má za následek ukončení jednání o konkrétní Smlouvě; v případě, že jednání o konkrétní Smlouvě ukončí z jakéhokoli důvodu Dodavatel, není Zákazníkovi odpovědný za žádné související škody či jakkoli vynaložené náklady či výdaje v souvislosti s jednáním o Smlouvě, přičemž Smluvní strany pro takový případ vylučují aplikaci § 1729 Občanského zákoníku.

3.7 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je navrhovatel (Dodavatel nebo Zákazník) obdrží písemné potvrzení druhé strany o bezvýhradné akceptaci Návrhu.

3.8 Pokud Smlouva či tyto VOP pro konkrétní smluvní ustanovení, podmínku či termín výslovně nestanoví jinak, jakékoli úpravy Smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného Za písemnou formu bude pro tento účel považována také výměna e-mailových zpráv. Dodavatel není povinen provést

jakoukoli změnu, aniž by Smluvní strany v rámci příslušného dodatku výslovně sjednaly, jaké bude mít změna dopady do Smluvní ceny, termínů Plnění, záruk poskytovaných Dodavatelem, případně do jiných smluvních podmínek, jejichž změnu si Dodavatel vymíní.

4.  Podmínky úhrady Ceny

4.1 Úhradu Ceny provede Zákazník na základě daňového dokladu nebo zálohové/ých faktur Dodavatele, které je Dodavatel oprávněn vystavit v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5.3 těchto VOP, a to způsobem v daňovém dokladu nebo zálohové faktuře uvedeným, zpravidla bezhotovostním převodem. Termín splatnosti faktury (zálohové faktury) na základě Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Zákazníkovi (postačí doručení elektronickou formou), není-li ve Smlouvě stanovena jiná lhůta splatnosti. Za okamžik zaplacení se považuje den, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet

4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu (§ 435 Občanského zákoníku), je Zákazník oprávněn vrátit fakturu Dodavateli, a to do tří (3) Pracovních dnů od jejího doručení Zákazníkovi. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury/zálohové faktury splňující zákonné náležitosti.

4.3 Bankovní poplatky Zákazníka spojené s platbami Dodavateli hradí Zákazník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zákazník nemá nárok na jakékoli zvýhodnění pro případ, že uhradí Cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

4.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zákazník není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části Ceny z důvodu vad Plnění.

4.5 V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoli splatné části Ceny dle Smlouvy:

4.5.1. vzniká Dodavateli nárok vůči Zákazníkovi na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to při prodlení Zákazníka prvních 20 kalendářních dnů; a

4.5.2. vzniká Dodavateli nárok vůči Zákazníkovi na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to při prodlení Zákazníka delším než 21 kalendářních dnů; a

4.5.3.je Dodavatel oprávněn pozastavit plnění Smlouvy v souladu s těmito VOP; a

4.5.4. pokud Zákazník nezaplatí Smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do dvaceti (20) kalendářních dní po lhůtě splatnosti, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit za podmínek dle těchto VOP. V takovém případě vzniká Zákazníkovi povinnost nahradit Dodavateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Dodavateli.

4.6 Dodavatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zákazníka vzniklým v souvislosti se Smlouvou či těmito VOP jakékoli své (či postoupením nabyté) splatné i nesplatné pohledávky. Zákazník není oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek za Dodavatelem proti pohledávkám Dodavatele vzniklým v souvislosti se Smlouvou či těmito VOP.

5.  Cena

5.1 Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli Cenu sjednanou Smluvními stranami ve Smlouvě. Smluvní cena zahrnuje vedle vlastní hodnoty Plnění také náklady na balení Produktů dle článku 9.1 VOP. Nestanoví-li Smlouva jinak, Cena nezahrnuje platby cel, daní, dovozních licencí ani jiných poplatků vyžadovaných nebo souvisejících s dodávkou Produktů, ani montáž Produktů, přípravu Produktů na uvedení do provozu či zajištění těchto činností. Zákazník je povinen zajistit a uhradit veškeré případné potřebné dovozní povolení, licence, cla a Zákazník je povinen zaplatit veškeré Produkty a Služby, které převezme navíc oproti množství sjednanému v Smlouvě. Zákazník na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

6.  Podmínky dodání Plnění a dokumentace

6.1 Dodavatel je povinen provést Plnění v jakosti a provedení stanoveném Pokud jakost a provedení nejsou ve Smlouvě výslovně stanoveny, je Dodavatel povinen provést Plnění v jakosti a provedení odpovídajícím všem závazným ustanovením technických a bezpečnostních norem platných pro daný typ Plnění v České republice.

6.2 Smluvní strany si ujednaly, že jakékoli informace o Produktech a/nebo Službách a jejich vlastnostech (zejména cena, rozměry, hmotnost, výkon a jiné technické charakteristiky či údaje) uvedené v katalozích, brožurách, inzerci, reklamě, cenících a jiných informativních dokumentech Dodavatele jsou nezávazné a závaznými se stanou pouze tehdy, pokud se výslovným ujednáním stanou součástí Smlouvy.

6.3 Dodavatel je povinen dodat Zákazníkovi společně s Produkty pouze prohlášení o shodě, návod na použití a dále dokumenty, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě. Ve vztahu ke Službám dodá Dodavatel Zákazníkovi výlučně dokumentaci uvedenou ve Smlouvě. Zákazníkovi ani Konečnému zákazníkovi na základě těchto VOP ani Smlouvy nevzniká žádné oprávnění či licence k použití takové dokumentace. Veškerá dokumentace, data a jiné informace předané Zákazníkovi ze strany Dodavatele nesmí být Zákazníkem použity pro jiný účel než provoz a údržbu Produktů a/nebo výsledků Služeb, případně účel, k jakému byly Zákazníkovi výslovně předány. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí být tato dokumentace rozmnožována či zpřístupňována jakékoli třetí osobě, vyjma Konečného zákazníka či Spotřebitele. Dodavatel zůstává výhradním vlastníkem veškerých práv k předmětům duševního vlastnictví a know-how, která jsou součástí dokumentace předané Zákazníkovi dle Smlouvy. Na Zákazníka zároveň, s výjimkou práva užití specifikovaného v tomto odstavci VOP, nepřechází žádné vlastnické právo, licence ani právo užití těchto práv k předmětům duševního vlastnictví ani know-how. Nestanoví-li Smlouva jinak, budou Smluvní strany s veškerými dokumenty, daty a jinými informacemi získanými od druhé Smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy zacházet jako s důvěrnými informacemi (dále jen „Důvěrné informace“). Bez předchozího písemného souhlasu poskytující Smluvní strany nesmí být Důvěrné informace přijímající Smluvní stranou poskytnuty třetím osobám. Závazek ochrany Důvěrných informací se nevztahuje na subdodavatele Dodavatele, autorizované osoby Dodavatele, odborné poradce Dodavatele a dále správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority v případě, kdy vykonávají zákonem stanovený kontrolní či jiný dohled podle příslušných právních předpisů. Závazek ochrany Důvěrných informací se dále nevztahuje na informace, které byly nebo se po zpřístupnění staly veřejnými bez přičinění přijímající Smluvní strany; nebo byly prokazatelně přijímající Smluvní straně známy v okamžiku jejich zpřístupnění poskytující Smluvní stranou a přijímající Smluvní strana s nimi byla oprávněna volně disponovat; nebo přijímající Smluvní strana získala zákonným způsobem od třetí osoby, která nebyla vázána závazkem ochrany Důvěrných informací. Veškerá dokumentace předaná Zákazníkovi v jakékoli formě v souvislosti se Smlouvou, těmito VOP a/nebo poskytováním Plnění zůstává předmětem duševního vlastnictví Dodavatele. Zákazník je oprávněn využívat dokumentaci výhradně pro svoje vlastní potřeby k zajištění obsluhy a údržby Produktů a výsledků Služeb. Zákazník se zavazuje, že předanou dokumentaci nebude bez souhlasu Dodavatele kopírovat či jinak reprodukovat, stejně tak ji nebude předávat či zpřístupňovat třetím osobám. Zákazník se zavazuje, že pro sebe ani pro třetí osoby nebude kopírovat ani vyrábět Produkty ani části Produktů dodaných Dodavatelem (Toto ustanovení se výslovně netýká návodů k použití a údržbě předávaných Konečnému zákazníkovi či Spotřebiteli).

6.4 Dodavatel není povinen sdělovat Zákazníkovi jakékoli informace o původu Produktů a jejich částí, pokud Smlouva si ve smlouvě neujednají Smluvní strany jinak.

6.5 Dodavatel je povinen zabalit či jinak zabezpečit Produkty pro přepravu a skladování v souladu se Smlouvou. Pokud Smlouva způsob balení či jiného zabezpečení Produktů pro přepravu a skladování nestanoví, je Dodavatel povinen Produkty zabalit a opatřit pro přepravu krytým kamiónem. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, nebudou Produkty zakonzervovány ani jinak zabezpečeny pro dlouhodobé skladování. Náklady na obvyklé zabalení či jiné zabezpečení Produktů jsou zahrnuty v Smluvní ceně. Dodatečné náklady související se zvláštními požadavky Zákazníka na balení ponese v plném rozsahu Zákazník a uhradí je Dodavateli na základě odpovídající faktury Dodavatele. Na Produktech či jejich obalech musí být vyznačena identifikace Dodavatele, Zákazníka, Produktů a případně značení vyžadovaná příslušnými právními předpisy upravujícími výrobu, užívání a nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami.

6.6 Pokud Smlouva nestanoví jinak, součástí dodávky Produktů nejsou žádné náhradní díly. V případě, že Dodavatel k Produktům doporučuje náhradní díly a tyto náhradní díly nejsou zároveň součástí Plnění Dodavatele dle Smlouvy, Dodavatel předá Zákazníkovi na jeho žádost seznam doporučených náhradních dílů pro provoz v záruční době s časově omezenou nabídkou na jejich dodávku; dodávka těchto náhradních dílů pro provoz bude předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem dle těchto VOP.

6.7 Dodavatel je oprávněn ke splnění svých závazků dle Smlouvy a těchto VOP použít Subdodavatele. Pokud Dodavatel poskytuje jakoukoli část Plnění pomocí Subdodavatele, pak je Dodavatel za takové plnění odpovědný, jakoby je poskytoval sám. Dodavatel není povinen poskytovat kontakty na své Subdodavatele ani jinak umožnit Zákazníkovi kontrolu Subdodavatelů, pokud se Smluvní strany ve Smlouvě nedohodnou jinak.

7.  Místo a lhůty Plnění

7.1 Místo Dodání Produktů a poskytnutí Služeb. Pokud Smlouva nestanoví jinak, budou Produkty a další věci Dodavatelem dodány Zákazníkovi v dodací paritě XXXXXX dle INCOTERMS 2010, a to v sídle Služby budou poskytnuty v místě sjednaném ve Smlouvě. 

7.2 Dopravu do sjednaného místa Dodání Produktů zajistí Dodavatel, pokud je doprava součástí ujednání ve Smlouvě, přičemž dopravní prostředek určí dle své volby s přihlédnutím k povaze Produktů. Pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak, Produkt může být Zákazníkovi dodán v rámci vícero dodávek.

7.3 Dodavatel dodá Zákazníkovi Produkty a/nebo provede Služby v termínech určených ve Smlouvě, a to za předpokladu řádného a včasného splnění všech povinností Zákazníka

stanovených ve Smlouvě a těchto VOP. Pokud bude termín dodání Produktů končit ve svátek nebo den pracovního klidu, posune se na nejbližší Pracovní den, aniž by se Dodavatel dostal do prodlení s Dodáním. Pokud má Dodání Produktu proběhnout v prostorách Dodavatele, stane se tak výhradně v obvyklé pracovní době, tj. mezi 8:00 až 15:00.

7.4 Lhůty pro dodání Plnění uvedené ve Smlouvě a těchto VOP a/nebo z nich vyplývající se vždy prodlužují o dobu prodlení Zákazníka s úhradou Ceny či její části; nebo o dobu prodlení Zákazníka s úhradou jakýchkoli vícenákladů, na jejichž zaplacení vznikl Dodavateli nárok dle Smlouvy či těchto VOP; nebo o dobu prodlení Zákazníka s úhradou náhrad škod, na které vznikl Dodavateli nárok dle Smlouvy či těchto VOP; nebo o dobu prodlení Zákazníka s úhradou jakýchkoli splatných závazků, které má Zákazník vůči Dodavateli z jakéhokoli titulu; nebo o dobu prodlení Zákazníka s úhradou splněním jakékoli jeho povinnosti uvedené ve Smlouvě či těchto VOP podmiňující plnění Dodavatele, zejména předložení technických podkladů a jiných dokumentů, výkresů či projektů, předání instrukcí pro dopravu či jiných informací apod.; nebo o dobu trvání vyšší moci dle článku 16 VOP; nebo o dobu trvání pozastavení plnění Smlouvy Dodavatelem dle článku 18 VOP; a to ve všech případech o rozumnou a přiměřenou dobu zohledňující aktuální kapacitní možnosti Dodavatele, nejméně však o dobu příslušného prodlení Zákazníka, trvání vyšší moci či pozastavení plnění

8.  Termín a způsoby Dodání a Převzetí

8.1 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Dodavatel oprávněn dodat Produkty před termínem Dodání dle článku 7 VOP, jestliže informuje Zákazníka o plánovaném termínu Dodání nejméně XX (XX) Pracovní dny předem.

8.2 Za Dodání Produktu se dohodou Smluvních stran považuje okamžik, kdy je Produkt Dodavatelem předán a současně dojde k jeho Převzetí ze strany Zákazníka či Zákazníkem určené osoby v místě Dodání; nebo okamžikem, kdy Dodavatel umožní Zákazníkovi disponovat s Produktem v místě Dodání, aniž by došlo k jeho současnému Převzetí ze strany Zákazníka či jím pověřené osoby; nebo okamžikem vyskladnění Produktu Dodavatelem a Zákazník Dodavatele požádá, aby Produkt z jakýchkoli důvodů nedodal.

8.3. Dodání Produktu je provedené včas, pokud dojde k Dodání Produktu nejpozději ve sjednaném termínu Plnění, případně v termínu Plnění prodlouženém dle článku 7.4 VOP. 8.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodání Produktu dle podmínek ve Smlouvě nebo v těchto VOP sjednaných zakládá povinnost Zákazníka převzít Produkt, zaplatit Dodavateli část Ceny vázanou na Dodání předmětného Produktu, je-li takto ve Smlouvě ujednáno a případné náklady a výdaje Dodavatele spojené s prodlením Zákazníka s Převzetím.

8.5 Služby jsou dokončeny jejich provedením dle Smlouvy a provedením Služby vzniká Zákazníkovi povinnost převzít výsledky Služeb, zaplatit Dodavateli část Smluvní ceny vázanou na provedení Služeb a případné náklady a výdaje Dodavatele spojené s prodlením Zákazníka s Převzetím.

8.6 Převzetí Plnění představuje faktický úkon převzetí Plnění ze strany Zákazníka nebo jím pověřené třetí osoby stvrzené podpisem příslušného dokumentu (přepravního listu, předávacího protokolu apod.). Zákazník je povinen provést Převzetí bez zbytečného odkladu po Dodání produktů a/nebo dokončení Služeb. Dodavatel je oprávněn uvést ve Smlouvě třetí osobu, která provede předání Plnění za Dodavatele.

8.7 Nestanoví-li Smlouva jinak, není Zákazník oprávněn Produkty a výsledky Služeb používat před Převzetím. Jestliže Zákazník Produkty a/nebo výsledky Služeb používá před jejich Převzetím bez písemného souhlasu Dodavatele, je takové jednání Zákazníka považováno za jejich Převzetí ze strany Zákazníka, přičemž v takovém případě zaniká záruka dle článku 11

8.8 Bezodkladně po Dodání je Zákazník povinen Produkty zkontrolovat, zejména ve vztahu k jejich vlastnostem, množství a zjevným jakostním nedostatkům. Zákazník je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dní od Dodání Produktů, vydat protokol o kontrole Produktů po Dodání. V případě, že Zákazník nevystaví protokol o kontrole Produktů po Dodání ve výše uvedené sedmidenní lhůtě od Dodání, bude se mít daný protokol za vystavený a platí, že Produkty byly dodány kompletní, bez zjevných vad a řádně zabalené. Pokud Zákazník při prohlídce provedené po Dodání Produktů zjistí jakékoli poškození Produktů, musí o svém zjištění okamžitě informovat Dodavatele.

9.  Přechod nebezpečí škody a převod vlastnického práva 

9.1 Nebezpečí škody na Produktech přechází z Dodavatele na Zákazníka okamžikem Dodání Produktů dle těchto VOP. Nebezpečí škody na jednotlivých výsledcích Služeb přechází z Dodavatele na Zákazníka převzetím příslušných Služeb dle článku 8.5 VOP.

9.2 Vlastnické právo k Produktům dodaným Zákazníkovi a k výsledkům Služeb provedeným na základě Smlouvy nabude Zákazník okamžikem zaplacení celé Ceny.

9.3 Zákazník je povinen do okamžiku nabytí vlastnického práva k Produktům nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejména se jedná o převod do vlastnictví jiné osoby, pronajmutí, zastavení či jiný způsob právního zatížení) do vlastnického práva Dodavatele a současně je povinen vlastnické právo Dodavatele k Produktům všemi legálními prostředky ochraňovat. Zákazník je povinen informovat Dodavatele bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) o zahájení exekuce, insolvenčního či jiného obdobného řízení na majetek Zákazníka. Smluvní strany se pro případ porušení této povinnosti Zákazníka stanovené v tomto článku dohodly, že Zákazník je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 000,- Kč (XXX tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti dle tohoto článku VOP. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši.

9.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zákazník dává tímto neodvolatelné zmocnění pro Dodavatele či jím pověřenou třetí osobu ke vstupu do svých prostor za účelem demontáže a odnětí Produktů v případě nezaplacení Ceny nebo její části ze strany Zákazníka v termínu její

10.  Práva z vadného Plnění a záruky za jakost

10.1 Dodavatel poskytuje Zákazníkovi záruku za to, že Produkty budou bez skrytých materiálových a výrobních vad po dobu po dobu 12 měsíců.

10.2 Dodavatel poskytuje Zákazníkovi záruku za to, že výsledky Služeb budou bez skrytých materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od dokončení příslušných Služeb.

10.3 Pokud Smlouva nestanoví jinak, záruční doba k Produktům začne běžet okamžikem Dodání dle článku 2 VOP a záruční doba k výsledkům Služeb začne běžet okamžikem jejich dokončení dle článku 8.5 VOP.

10.4 Záruční doba se přiměřeně zkracuje, pokud Produkt a/nebo výsledky Služeb budou Zákazníkem užívány nad rámec jejich životnosti či způsobu užití specifikovaného ve Smlouvě nebo dokumentaci k Plnění.

10.5 Záruka na Produkty je platná pouze za splnění následujících podmínek:

10.5.1 Produkty musí být uvedeny do provozu (a v případě potřeby namontovány) Dodavatelem nebo třetí osobou určenou Dodavatelem;

10.5.2 veškeré zásahy směřující k opravě Produktů, s výjimkou běžné údržby, musí být prováděny Dodavatelem nebo třetí osobou určenou Dodavatelem;

10.5.3 musí být dodržovány veškeré pokyny pro obsluhu a údržbu Produktů specifikované v návodu na provoz a údržbu Produktů.

10.5.4 Pokud se během záruční doby projeví vada Plnění, Zákazník musí podat Dodavateli neprodleně písemnou zprávu o takové situaci s popisem předmětné vady, jejími projevy a způsobem jejího zjištění. Vada je oznámena včas (tj. bez zbytečného prodlení), pokud bude Dodavateli oznámena ve lhůtě dvaceti čtyř (24) hodin od zjištění vady nebo okamžiku, kdy vada mohla být s využitím odborné péče zjištěna, pokud vada může ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz Produktu a/nebo výsledků Služeb nebo pokud vada může způsobit škodu na jakýchkoli věcech s nimi provozovanými či na jakémkoli jiném majetku; nebo do pěti (5) Pracovních dnů od zjištění jakékoli jiné vady nebo okamžiku, kdy vada mohla být zjištěna s využitím odborné péče; avšak vždy nejpozději v poslední den záruční doby.

10.6 Záruční doba se prodlužuje o šest (6) měsíců, pokud si Zákazník objedná u Dodavatele garanční servisní prohlídku Produktu nejpozději do 14 kalendářní dnů před koncem záruční doby a Zákazník provedení takové garanční servisní prohlídky umožní Dodavateli nebo jim pověřené třetí osobě do konce záruční Postup uvedený v předchozí větě lze opakovat jednou, tak že při splnění podmínek předcházející věty může být záruční doba prodloužena celkově na dvacet čtyři (24) měsíců.

10.7 Po řádném oznámení vady v souladu s těmito VOP musí Dodavatel vadu odstranit ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem s přihlédnutím k povaze vady a kapacitním možnostem Dodavatele. V případě, že vada vznikla z důvodů výlučně přičitatelných Dodavateli, bude vada odstraněna na náklady Dodavatele. V ostatních případech bude odstraněna na náklady Zákazníka. Vada bude odstraněna opravou provedenou na místě, a to Dodavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou. Pokud opravu nebude možné provést na místě, bude provedena v místě zvoleném Dodavatelem. Pro případ neodstranitelných vad se Smluvní strany dohodly, že v takovém případě bude odstraněna formou dodání nové části Produktu či nového Produktu a/nebo poskytnutím nových Služeb.

10.8. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není Zákazník oprávněn provést opravu vady sám, ani prostřednictvím třetí osoby. Zákazník musí Dodavateli bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.

10.9 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, platí, že na části Produktů vyměněné během záruční doby a na výsledky Služeb nově poskytnutých během záruční doby se vztahuje původní délka záruka ve dle těchto VOP. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Zákazník prokazatelně nemohl Produkty a/nebo výsledky Služeb používat z důvodu vad, za které je Dodavatel odpovědný.

10.10 Dodavatel není odpovědný za následující vady:

10.10.1 vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování, neodborné manipulace, instalace, užívání, oprav, údržby nebo montáže Produktu Zákazníkem nebo jakoukoli jinou třetí osobou;

10.10.2 vady vzniklé v důsledku vadných nebo nevhodných stavebních prací a nevhodnosti místa, kde jsou Produkty či výsledky Služeb užívány či nevhodnými technickými postupy;

10.10.3 vady vzniklé běžným opotřebením Produktu či výsledku Služeb;

10.10.4 vady neoznámené včas;

10.10.5 vady oznámené po uplynutí záruční doby dle těchto VOP;

10.10.6 vady vzniklé v důsledku nedbalosti nebo jiného nevhodného jednání Zákazníka, jeho zaměstnanců či jakýchkoli třetích osob.

10.11 Pokud Dodavatel po řádně učiněné reklamaci vady při provedené prohlídce žádnou vadu nezjistí, je Zákazník povinen nahradit Dodavateli veškeré náklady a výdaje vynaložené Dodavatelem v souvislosti s provedenou prohlídkou (cestovné, ztrátu času dle ceníku Dodavatele). Jestliže se kdykoli v průběhu odstraňování vady či po jejím odstranění zjistí, že za vadu není Dodavatel odpovědný, je Zákazník povinen Dodavateli uhradit veškeré vynaložené náklady a výdaje spojené s odstraňováním vady (cestovné, ztrátu času dle ceníku Dodavatele).

11.  Omezení odpovědnosti za škodu a definice vyšší moci

11.1 Smluvní strany dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná škoda, jež může Zákazníkovi vzniknout při plnění Smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností Dodavatele, může činit nejvýše XX procent (XX%) Smluvní ceny dle Smlouvy bez DPH, a proto se Smluvní strany dohodly, že odpovědnost Dodavatele vůči Zákazníkovi za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut, nesmí překročit XX procent (XX%) Smluvní ceny dle Smlouvy bez DPH.

11.2 S výhradou ustanovení článku 11.3 VOP se Smluvní strany dohodly, že nepředvídají žádné nepřímé nebo následné škody (tj. zejména ztrátu využití zařízení a kapacit, ztrátu produkce, ztrátu z nevýroby, ztrátu z prostojů, ušlý zisk nebo ztrátu úroků ze zisku, ztrátu trhu, ztrátu kontraktů či příležitostí, poškození dobrého jména či dobré pověsti, náklady na získání nového financování či udržování stávajícího financování, náklady na demontáž a montáž jakéhokoli zařízení, zaplacení jakýchkoli částek třetím osobám či orgánům, a to včetně náhrady škody, penále, smluvních pokut a pokut vyplývajících z příslušných právních předpisů) a dále žádné zvláštní škody (tj. zejména jadernou škodu a ekologickou škodu; výše uvedené nepřímé, následné a zvláštní škody jsou dále označovány jen jako „nepřímé škody“), jež by mohly Zákazníkovi vzniknout při plnění Smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností Dodavatele, a proto se Smluvní strany dohodly, že zcela vylučují odpovědnost Dodavatele vůči Zákazníkovi za jakékoli nepřímé škody.

11.3 Omezení odpovědnosti za škody sjednaná v článcích 1 a 11.2 VOP se nebude vztahovat na případy, kdy škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

11.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou ve shodě ohledně rozsahu odpovědnosti Dodavatele, když jeho povinnosti, závazky a nápravná opatření ve prospěch Zákazníka uvedená ve Smlouvě a těchto VOP představují jediné a výhradní povinnosti, závazky a nápravná opatření, které zcela nahrazují veškeré povinnosti, závazky a nápravná opatření, které mohou být dovozeny z rozhodného práva, obchodních zvyklostí, z principů obecné spravedlnosti, trestního a přestupkového práva, jakékoli právní nauky, teorie či jakkoli Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2914 Občanského zákoníku.

11.5 Za vyšší moc se považuje mimořádná nebo nepředvídatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele, a která dočasně nebo trvale brání Dodavateli či jeho Subdodavateli ve splnění jeho povinností či splnění této povinnosti nepřiměřeně ztěžuje, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídal, čímž se rozumí zejména válka, válečný stav nebo válečné operace, invazi, zásah cizí vojenské moci, občanská válka, povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, občanský či vojenský převrat, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost, teroristické činy, stávku, sabotáž, blokádu, embargo, importní či exportní omezení České republiky, přírodní katastrofu nebo jinou fyzikální pohromu. Dodavatel nebude v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy po celou dobu trvání vyšší moci. Porušení povinností Dodavatele v důsledku trvání či následku vyšší moci nezakládá žádný nárok Zákazníka vůči Dodavateli na náhradu škody, placení smluvních pokut nebo nárok na zaplacení jakýchkoli nákladů či výdajů vynaložených ze strany Zákazníka pod dobu trvání vyšší moci. Trvání okolností vyšší moci neběží lhůty vzniklé dle Smlouvy na straně Dodavatele.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel není odpovědný v žádném rozsahu za případně vzniklou škodu Zákazníkovi, je-li v prodlení s dodáním Plnění kratším než 14 kalendářních dní.

12.  Pozastavení plnění Smlouvy

Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění ze Smlouvy v případě, že Zákazník se dostane do prodlení s placením jakékoli platby, na kterou má Dodavatel nárok dle Smlouvy, těchto VOP a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem, a to do doby úplné úhrady dlužné částky. O pozastavení plnění Smlouvy je Dodavatel povinen Zákazníka písemnou formou informovat. V případě pozastavení plnění Smlouvy dle tohoto článku VOP není Dodavatel v prodlení po celou dobu tohoto pozastavení. Termíny poskytnutí Plnění ze strany Dodavatele se posunují o dobu trvání pozastavení plnění Smlouvy.

13.  Odstoupení od Smlouvy

13.1 Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li Dodavatel v prodlení s poskytnutím plnění delším než 14 kalendářních dnů.

13.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

13.2.1 Zákazník je v prodlení s úhradou části Ceny po dobu specifikovanou v článku 5.4 VOP;

13.2.2 ze strany Zákazníka nedojde k poskytnutí součinnosti k Převzetí Plnění ve lhůtě dle těchto VOP;

13.2.3 se Zákazníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, byl na něj v rámci insolvenčního řízení vyhlášen úpadek, byl vůči němu vyhlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo byl proti němu zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nebo vstoupil do likvidace, nebo byl jmenován správce nad částí jeho podniku či majetku;

13.2.4 Zákazník provedl zápočet své pohledávky proti pohledávce Dodavatele v rozporu s těmito VOP;

13.2.5 Zákazník postoupil třetí osobě Smlouvu či její část, své právo, závazek či zájem vyplývající ze Smlouvy nebo těchto VOP bez souhlasu Dodavatele;

13.2.6 Zákazník zastavil pohledávky vůči Dodavateli bez souhlasu

13.3 Vznikne-li Smluvní straně právo na odstoupení od Smlouvy, může tato Smluvní strana odstoupit od celé Smlouvy nebo pouze od její části. Pokud Smluvní strana neuvede, že odstupuje od konkrétně specifikované části Smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé

13.4 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a musí být doručeno druhé Smluvní straně doporučenou poštou na adresu sídla Smluvní strany. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno příslušné Smluvní straně. Odstoupením Smlouva zaniká.

13.5 Odstoupením Smlouva zaniká s výjimkou ujednáních o:

13.5.1 nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy či těchto VOP;

13.5.2 nároků na uhrazení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, dle Smlouvy či těchto VOP;

13.5.3 peněžitých pohledávkách Dodavatele za Zákazníkem vzniklých na základě či v souvislosti se Smlouvou či těmito VOP;

13.5.4 ochraně duševního vlastnictví a důvěrných informací a ujednáních v článku 14 těmto VOP

13.5.5 o volbě práva a řešení sporů;

13.5.6 podmínkách záruky

13.5.7 výhradě vlastnického práva a souvisejících ustanovení

13.6 V případě odstoupení od Smlouvy budou vzájemné nároky Smluvních stran řešeny tak, že si Zákazník ponechá veškeré Produkty, k nimž nabyl vlastnické právo, a dále bude povinen provést Převzetí veškerých Produktů, u kterých došlo k Dodání v souladu s těmito VOP. Veškeré Produkty dle předchozí věty je Zákazník povinen Dodavateli zaplatit v souladu se Smlouvou, pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nese Zákazník a Zákazník se je zavazuje zaplatit dle vyúčtování provedeném Dodavatelem na základě daňového dokladu.

14.  Doručování

Pokud Smlouva nestanoví jinak, veškerá sdělení, informace a jiná korespondence podle Smlouvy (dále jen „korespondence“) určená jedné Smluvní straně (dále jen „adresát“) musí být druhou Smluvní stranou (dále jen „oznamovatel“) vyhotovena písemně a doručena adresátovi na níže uvedené kontaktní údaje, a to osobně, doporučenou poštou, kurýrem nebo obyčejným e-mailem. Korespondence zaslaná doporučenou poštou nebo kurýrem se bude považovat za odeslanou dnem vyznačeným na razítku poštovního úřadu, resp. dnem jejího přijetí kurýrem, a za doručenou třetím dnem po jejím odeslání. Korespondence předaná osobně se bude mít za doručenou okamžikem jejího předání na níže uvedené adrese či okamžikem, kdy adresát bez závažného důvodu odmítl její převzetí. Korespondence odeslaná e-mailem se považuje za doručenou třetím dnem ode dne odeslání.

15.  Rozhodné právo a prorogace

Rozhodné právo. Smluvní vztahy založené Smlouvou a těmito VOP se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména Občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající na základě či v souvislosti se Smlouvou či těmito VOP, které pokud nebudou vyřešeny smírně, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem Dodavatele (soudem věcně a místně příslušným dle sídla Dodavatele).

16.  Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Jednotlivá ustanovení Smlouvy a těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP by v budoucnu bylo shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto Smluvní strany se výslovně zavazují, že veškerá neplatná a nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude nejbližší původním neplatným či nevymahatelným ustanovením, k čemuž si zavazují poskytnout vzájemnou součinnost.

16.2 Pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak, Dodavatel je oprávněn poskytovat Plnění či jeho části a náhradní díly jakékoli třetí osobě, a to bez ohledu na to, zda mezi Zákazníkem a danou třetí osobou existuje jakýkoli právní vztah či nikoli.

16.3 Zákazník nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany Dodavatele postoupit třetí osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné své právo, závazek, pohledávku či zájem vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto VOP. Toto ustanovení nevylučuje případného generálního právního nástupce Zákazníka, aby vstoupil do právního vztahu založeného Smlouvou jako Zákazník.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou část Plnění či dokumentace dle Smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Smlouvy či těchto VOP.

16.5 Smluvní strany se dohodly, že Zákazník není oprávněn zastavit pohledávky vůči Dodavateli nebo které Zákazníkovi vůči Dodavateli vzniknou na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

16.6 Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku, že vzájemným ujednáním prodlužují délku promlčení doby práv Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP na dobu 10 let.

16.7 Zákazník si je vědom a souhlasí s tím, že mu poskytnutím Plnění nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, ochranných známek, obchodní firmy, firemních log, patentů či jiných předmětů práva duševního vlastnictví Dodavatele ani žádných třetích sob, pokud Smlouva a/nebo tyto VOP pro konkrétní případ nestanoví jinak.

16.8 Nestanoví-li Smlouva jinak, Dodavatel se stává výhradním vlastníkem veškerých práv k duševnímu vlastnictví, která vzniknou v souvislosti splněním povinností Dodavatele dle

16.9 Zákazník poskytuje souhlas s nakládáním s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Dodavatele.

16.10 Dodavatel je oprávněn kdykoli provést změny VOP, a to prostřednictvím webových stránek tapflo.cz. Uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude vztahovat jen, vyjádří-li s tím obě Smluvní strany písemnou formou souhlas.

16.11 Tato verze VOP je účinná od 1.7.2017.